Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta ekonomickáPřípadová studie Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta ekonomická

Charakteristika zákazníka

Západočeská univerzita v Plzni je jedinou veřejnou vysokou školou sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má devět fakult a vyučuje cca 14 tisíc studentů. Svým posluchačům nabízí prezenční, distanční, ale i kombinovanou formu studia. Součástí vzdělávání na ZČU je kromě nabídky klasického vysokoškolského studia také nabídka řady kurzů celoživotního vzdělávání a v posledních letech je také velice oblíbena univerzita třetího věku.
E-learning na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni
Fakulta ekonomická působí na dvou pracovištích v Plzeňském a Karlovarském kraji. Hlavním propagátorem a iniciátorem e-learningu na fakultě byl doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc, který se zabývá distančním vzděláváním a vzděláváním dospělých. Fakulta začala zavádět e-learning od roku 2002, ale zlomovým bodem pro masivní použití e-learningu na fakultě byl až rok 2012 a zahájení projektu Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management (INEM, který byl financovaný z evropských fondů, kde součástí inovace předmětů bylo i vytvoření e-learningových podpor pro řadu předmětů.

Využívání e-learningového systému LMS Unifor a software NET University

Fakulta ekonomická nabízí svým posluchačům širokou škálu studijních oborů a specializací a prostřednictvím interfakultního studia také umožňuje využití studijních předmětů i v programech jiných fakult (např. v oblasti aplikovaných věd, strojírenství, humanitních oborů, apod.) Západočeské univerzity v Plzni. Z výše uvedeného vyplývá nutnost poskytnutí kvalitního a propracovaného systému, který umožňuje práci se specializovanými nástroji. NET Univerzity nabízí software poskytující nástroje pro snadnou a efektivní práci se systémem LMS Unifor. Uživatelé LMS Unifor mají také k dispozici cloudové prostředí, s možností uložení dat, komunikace pomocí chatu či videokonference a webináře prostřednictvím nástroje flashchat.

Současnost a reálný provoz

Dlouhou dobu byl systém LMS využíván jen pro externí kurzy a pro certifikované programy a pro výuku studentů jen v několika předmětech. Postupem času a s finanční podporou města Cheb a dalších grantů, byla fakulta schopná modernizovat technické vybavení a přesunout systém na kvalitnější servery. Také doplnila své technické vybavení např. o datové úložiště a o multimediální vybavení na pořizování záznamu z přednášek, seminářů apod.
V roce 2013 byl LMS Unifor připojen k centrální studijní agendě univerzity a tím došlo k zjednodušení průběhu registrace studentů do studia a na jednotlivé předměty. S podporou uvedeného projektu došlo ke zvýšení počtu uživatelů e-learningu z původních několika set na více než dva tisíce studentů a účastníků dalšího vzdělávání. V současné době je systém LMS Unifor součástí výuky většiny předmětů.

LMS Unifor je v současné době důležitou součástí vzdělávacího procesu na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni. Ing. Stanislav Pimek je od začátku hlavním administrátorem LMS Unifor na FEK.

„Velmi oceňuji úzkou spolupráci s pracovníky NET University a s pracovníky jejich technické podpory za jejich vstřícnost a pohotovost při plnění našich požadavků. Na rozdíl od velkých systémů je vývoj systém LMS Uniforu velmi pružný a je mnohem blíže koncovému uživateli.“

Ing. Stanislav Pimek
hlavní správce LMS Unifor na Fakultě ekonomické, ZČU v Plzni
lektor Centra celoživotního vzdělávání, správce sítě FEK, pracoviště v Chebu