Společenská odpovědnost (CSR)NET University je firma, která si váží důvěry, která je nám a našim produktům projevována. Jsme si vědomi toho, že obchodní úspěch závisí nejen na kvalitě našich produktů, ale i na tom, jak zodpovědně se chováme ke svým zákazníkům a partnerům, ale např. i zaměstnancům. Firma NET University se hlásí k zásadám společensky zodpovědného chování a přijímá odpovědnost vůči společnosti a regionu, ve kterých vytváří svůj zisk a realizuje své aktivity. Při svém podnikání zohledňuje potřeby svých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, odběratelů i občanů žijících v místě působení firmy, zkrátka všech, kterých se činnost firmy nějakým způsobem dotýká. Firma NET University upřednostňuje před krátkodobým ziskem dlouhodobou spolupráci a partnerství, které přinášejí v dlouhodobém horizontu konkurenční výhodu.

NET University realizuje aktivity v oblasti sociální, ekologické i sportovní. Mezi CSR aktivitami společnosti NET University lze např. zmínit zařazení zaměstnanců do registru dárců kostní dřeně, zapojení do kampaně Do práce na kole, finanční a další podpora organizací spolupracujících s mládeží, realizace teambuildingových akcí apod.

V oblasti etiky podnikatelského chování jsme zastánci transparentnosti, odmítáme korupci a klíčové jsou pro nás dobré vztahy se zákazníky, dodavateli i odběrateli. Stejně tak klíčoví jsou pro nás spokojení zaměstnanci. Proto se pro ně snažíme udělat vše v oblasti rozvoje lidského kapitálu, v rámci benefitního systému umožňujeme zaměstnancům čerpat benefity na péči o zdraví, sportovní a relaxační aktivity a  profesní a kvalifikační rozvoj a další vzdělávání. V oblasti environmentální jsme zastánci ekologické politiky na všech úrovních, třídíme odpad, upřednostňujeme ekologicky šetrné výrobky, chráníme přírodní zdroje apod.

Na základě výše uvedeného se NET University stala 23.6.2014 členem Asociace společenské odpovědnosti.

a-csr_logo_200x85

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je platforma, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti nejen firmy, ale i další složky společnosti včetně veřejné správy, neziskového sektoru, sociálních podniků, škol a jednotlivců. Členem Asociace je na 60 významných organizací napříč všemi sektory a regiony ČR a další přibývají.

A-CSR přijala deset základních principů UN Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN. Je nejvyhledávanějším informačním portálem o společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelném podnikání v České republice. Více na www.spolecenskaodpovednost.cz.

Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.

Tomáš Baťa