The Sharable Content Object Reference Model (SCORM)

V oblasti e-learningu a e-learningem podporovaného vzdělávání stále více vzrůstá nutnost respektovat a dodržovat určité normy (standardy), které umožňují zachovat kompatibilitu vzdělávacího obsahu v rámci více různých softwarových produktů (tj. zachovat interoperabilitu). V současnosti již patří podpora standardů (zejména standardu SCORM) mezi základní podmínky pro výběr LMS (Learning Management System) či WBT (Web Based Training). Následující text bude zaměřen na popis standardu SCORM, který je v podstatě nejdůležitějším a nejvíce respektovaným mezinárodním standardem pro e-learningem podporované vzdělávání.

I. Představujeme standard SCORM

Podpora standardu SCORM umožňuje integrovat do LMS/WBT kurzy a produkty různých dodavatelů a subdodavatelů a využívat tak v jednom systému/standardu to nejlepší, co v současnosti e-learningový trh nabízí. Soulad se standardy je pak jednou z hlavních podmínek pro výběr dostupných LMS.

SCORM (Sharable Content Object Reference Model = referenční model sdíleného obsahu) si klade za cíl vytvořit a zpracovat „tzv. vzdělávací objekty“ (objekty, které jsou schopny opětovně sdělovat nějaký obsah) v rámci běžných technologických soustav pro počítače a vzdělávání s podporou webových technologií (WBT). SCORM popisuje technologické soustavy poskytující sladěný systém směrnic, specifikací a standardů. Organizace ADL tak vytvořila univerzální model pro tvorbu a distribuci e-learningu.

Obsahový objekt si lze představit jako cokoli, co je schopno nést/přenášet/sdělovat obsah. Na obrázku vidíte přechod od tzv. obsahových objektů (vzdělávací obsahy) k implementaci těchto obsahů v rámci vzdělávacího systému (LMS/WBT).

vize

Standard SCORM umožňuje definovat technologické základy WBT/LMS vzdělávacích prostředí. V jednoduchosti je to model, který vytváří a doporučuje sadu vzájemných technologických specifikací a směrnic vytvořených pro splnění vysokých nároků na vzdělávací obsah a systémy. Standard SCORM je rozdělen do 3 základních částí, které se někdy nazývají jako tzv. knihy SCORMu. Každá část se zabývá specifickým standardizačním tématem. SCORM popisuje zejména „model shromažďování obsahu(CAM = Content Aggregation Model)“ a „prostředí pro běh vzdělávání“ (RTE = Run-Time Environment)“. O nich budeme podrobněji hovořit v dalších částech textu (a dalších textech).

SCORM se zaměřuje na web/webová prostředí jako na základní platformy pro dodávku vzdělávacího obsahu. To se děje za předpokladu, že vše, co může být doručeno vzdělávanému prostřednictvím webu, může být snadno použito v dalších vzdělávacích prostředích, která kladou menší požadavky na přístupnost a síťovou podporu. Tato strategie eliminuje většinu vývojářské práce potřebné pro přizpůsobení elektronického obsahu různým technologickým platformám, protože web sám o sobě představuje univerzální médium pro dodávku obsahu. SCORM (vybudovaný na základě existujících webových standardů) osvobozuje vývojáře a zaměřuje je na rozvoj efektivních vzdělávacích strategií.

II. Základní principy SCORMu Základní principy standardu SCORM bychom mohli shrnout do několika klíčových bodů:

scorm

1. Přístupnost (Accessibility)

Schopnost nalézt a zpřístupnit komponenty vzdělávání (vzdělávací objekty, kurzy, moduly apod.) ze vzdálených míst a dodat je na množství dalších lokací (tam, kde je např. internet).

2. Přizpůsobivost (Adaptability)

Schopnost upravovat komponenty individuálním a organizačním potřebám.

3. Dostupnost (Affordability)

Schopnost zvyšovat efektivitu a produktivitu vzdělávání snížením času a výdajů spojených s dodávkou vzdělávacích obsahů (cenově dostupné vzdělávání).

4. Trvalost (Durability)

Schopnost snášet technologický rozvoj a změny bez nutnosti drahého redesignu, rekonfigurace nebo opětovného programování.

5. Interoperabilita (Interoperalibity)

Schopnost přebírat vzdělávací komponenty vyvinuté v různých oblastech a používat je opětovně i na jiných platformách (například interoperabilita mezi různými LMS či WBT)

6. Znovupoužitelnost (Reusability)

Flexibilita pro začleňování vzdělávacích komponentů v jiných aplikacích a kontextech. SCORM je objektovým standardem, SCORM objektů lze využívat v různých uživatelských prostředích bez ztráty specifických vlastností.

III. Další vývoj standardu SCORM

Vývoj standardu SCORM pokračuje v závislosti na Internetu, který se stále vyvíjí a mění. SCORM v současnosti disponuje tzv. API Interface (rozhraní pro programování aplikací), který poskytuje informace o interakci mezi vzdělávanými/vzdělavateli a obsahovými objekty, definuje datový model pro znázornění této informace, obsahuje i balíček pro specifikaci obsahu, který umožňuje dosáhnout interoperability/kompatibility mezi vzdělávacím obsahem a soubory metadat, které mohou být použité pro popis vzdělávacího obsahu, a soubor standardizované série pravidel aplikovatelných na organizaci vzdělávacího obsahu. Dokud se budou měnit technické standardy využívané na Internetu (lokálně, regionálně či globálně), bude se měnit a vyvíjet také standard SCORM.

Norma SCORM byla oficiálně vydána v lednu 2000, od té doby se SCORM stále vyvíjí a expanduje v závislosti na potřebách průmyslových odvětví, vládních institucí a akademických participantů.

IV. SCORM v současnosti

SCORM je souborem specifikací a standardů, které mohou být prohlíženy jako „samostatné knihy“ dohromady vytvářející stále expandující knihovnu.Téměř všechny specifikace a směrnice SCORMU jsou převzaty od jiných organizací/firem/institucí. Tyto „knihy“ jsou v současnosti seskupeny do třech hlavních tematických skupin:

a) Model shromažďování obsahu (CAM – Content Aggregation Model)

b) Prostředí pro běh (RTE – Run-Time Environment)

c) Třídění a navigace (SN – Sequencing and Navigation)

Další specifikace jsou očekávány v budoucích verzích SCORMU.

scorm1

Jednotlivé části SCORMU („tzv. knihy SCORMu“) se zaměřují na různá standardizační specifika. Například RTE se zaměřuje zejména na komunikaci mezi obsahem a systémy řízeného vzdělávání (LMS – Learning Management Systems), zabývá se zejména objekty sdíleného obsahu (SCOs – Sharable Content Objects). Jejich definice a kompletní zpracování SCO objektů nalezneme v části Modelu shromažďování obsahu (CAM). Obdobně oddíl SAN se zabývá tříděním a procesy navigace včetně detailního pokrytí problematiky evaluace navigačních požadavků v LMS. Zabývá se mimo jiné modularitou a vazbami mezi kurzy – moduly – disciplínami. Další části SCORMU se zabývají například možnostmi opětovného použití vzdělávacích zdrojů uvnitř různých shromážděných obsahů.

V. Použité zdroje:

SCORM – Sharalable Content Object Reference Model 2004 (2nd Edition) – Overview. Advanced Distributed Learning (ADL), 2004. SCORM – Sharalable Content Object Reference Model 2004 (2nd Edition) – Content Aggregation Model. Advanced Distributed Learning (ADL), 2004. SCORM – Sharalable Content Object Reference Model 2004 (2nd Edition) – Run-Time Environment. Advanced Distributed Learning (ADL), 2004. Rajský, P. Export do formátu SCORM. CIT – Ostravská univerzita, 2004.

ADL Web Page www.adlnet.org

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Blog


Fatal error: Uncaught Error: Object of class WP_Term could not be converted to string in /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php:786 Stack trace: #0 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php(786): preg_replace('|[^0-9,-]|', '', Object(WP_Term)) #1 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php(1783): WP_Query->parse_query() #2 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php(3491): WP_Query->get_posts() #3 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/query.php(98): WP_Query->query(Array) #4 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-content/themes/netuniversity/templates/sidebar-blog.php(4): query_posts(Array) #5 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/template.php(772): require('/data/www/20683...') #6 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/template.php(716): load_template('/data/www/20683...', false, Array) #7 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/general-template.php(204): locate_templat in /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php on line 786