Modely tzv. blended learningu (úvod do problematiky)

Termín blended learning v sobě zahrnuje velké množství metod, kterými lze účinně působit na vzdělávací proces a které uživateli – vzdělávanému – prezentují vzdělávací obsahy (learning contents) prostřednictvím vhodného software.

I. Úvod do problematiky

Termín blended learning v sobě zahrnuje velké množství metod, kterými lze účinně působit na vzdělávací proces a které uživateli – vzdělávanému – prezentují vzdělávací obsahy (learning contents) prostřednictvím vhodného software (collaboration software), WBC (Web-based courses) apod. Termínu blended learning se také často užívá k popisu výuky/vyučovacího procesu, který kombinuje množství aktivit včetně výuky tváří v tvář v rámci jednotlivých tříd (face-to-face classrooms), tzv. živý e-learning (live e-learning) a individuální vzdělávání vlastní rychlostí (self-paced learning). Blended learning je také často charakterizován jako distanční vzdělávání podporované e-learningem, terminologická hranice není u tohoto termínu zřetelně ohraničena.
V českém prostředí (ZŠ, SŠ) se pojem blended learning spojuje většinou s výukou (ale také domácí přípravou), která využívá offline e-learningových nástrojů (ICT apod.) – zejména multimediálních CD-ROMů (výukové programy, encyklopedie apod.).

Univerzitní a firemní sféra pojem blended learning spojuje s kombinací prezenční výuky a e-learningové (online) podpory.

II. Základní modely blended learningu

Blended learning se často kategorizuje do tří modelů:

1. Vzdělávání zaměřené na rozvoj dovedností (skill-driven learning)
Tento model kombinuje individuální vzdělávání vlastním tempem s podporou učitele či facilitátora, kteří podporují rozvoj znalostí a dovedností žáka. 

2. Vzdělávání zaměřené na rozvoj postojů/přístupů (attitude-driven learning)
Tento model pracuje s vybranými událostmi a masmédii, s jejichž pomocí ovlivňuje chování vzdělávaného. 

3. Vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí (competency-driven learning)
Tento model kombinuje více metod, kterými lze působit na rozvoj kompcí vzdělávaného (dále).

Blended learning models

(Purnima Valiathan, Kamil Kopecký)

CÍL

DOSAŽENÍ

MODEL I.
(SKILL-DRIVEN LEARNING)

Rozvoj specifických znalostí a dovedností, které jsou pravidelně podporovány a verifikovány učitelem či facilitátorem.

• tvorba skupinového vzdělávacího plánu, který podporuje individuální samostudium – to je vázané plánem/rozvrhem 
• práce s edukačním materiálem pod vedením učitele 
• demonstrační procesy, které probíhají v běžných třídách či odborných učebnách – laboratořích 
• poskytnutí emailové podpory studentů 
• realizace dlouhodobých projektů (projektové vyučování)

MODEL II. 
(ATTITUDE-DRIVEN LEARNING)

Rozvoj nových postojů/přístupů a chování v každodenním společenském kontaktu.

• synchronní internetové meetingy (Web-based meetings) 
• tvorba skupinových projektů (uvnitř tříd i v rámci větších skupinových celků) 
• simulace chování v daných společenských rolích, simulovaná hra 
• stanovení společenských problémů a tvorba vhodných řešení – podporované ICT

MODEL III. 
(COMPETENCY-DRIVEN LEARNING)

Ovládnutí a přenos znalostí – studenti/žáci/pracovníci jsou v kontaktu s experty na danou problematiku, učí se z jejich zkušeností.

• práce s instruktorem – expertem 
• rozvíjení znalostního depozitáře s podporou LCMS/LMS 
• práce s online komunikačními nástroji (nejsou-li součástí LMS) 
• pracovní workshopy 
• pozorování mentorů/rádců

1. Skill-driven model blended learningu

Skill-driven model blended learningu představuje kombinaci: 
a) interakce jednotlivých účastníků edukačního procesu prostřednictvím emailu, diskusních fór a komunikace „tváří v tvář“, 
b) samostudia podporovaného WBT a knihami. 
Tento přístup lze přirovnat k chemické reakci, ve které učitelé/instruktoři hrají úlohu katalyzátoru, který umožňuje dosáhnout žádaného výsledku – vzdělání. Základem kvalitně realizovaného blended learningu je dobře zpracovaný plán, používání synchronních i asynchronních komunikačních prostředků (chat, videokonference, webinar vs. email).

2. Attitude-driven model blended learningu

Attitude-driven model kombinuje tradiční výuku realizovanou ve třídách s online vzděláváním. Příkladem takto realizovaného vzdělávání jsou například kurzy manažerských dovedností, kurzy kultury mluveného projevu apod.

3. Competency-driven model blended learningu

Třetí model blended learningu je zaměřen na získávání znalostí a dovedností od zkušených expertů, někdy se také v souvislosti s tímto přenosem hovoří o tzv. experience sharing – sdílení zkušeností.

III. Shrnutí 

V průběhu využívání blended learningu vzdělávaný/studující prochází třemi základními etapami: 
a) v úvodní etapě získává studující s pomocí ICT potřebné znalosti a dovednosti, 
b) v druhé etapě jsou formovány jeho postoje a jeho chování, 
c) v závěrečné etapě získává vzdělávaný zkušenosti a vstupuje do praxe. 
Blended learning umožňuje realizovat efektivní studium s podporou multimediálních informačních a komunikačních prostředků, v českém školství je velmi často využíván ve vyučovacích hodinách (multimediální encyklopedie, videoukázky na CD, internetové ukázky apod.), ale i v domácí přípravě (výukové programy, které procvičují učivo, multimediální encyklopedie jako cenné informační zdroje).

IV. Terminologický slovníček

Blended learning – smíšené vzdělávání; kombinuje prezenční prvky s prvky distančními, využívá e-learningu (online i offline). 
Experience sharing – sdílení zkušeností; proces, ve kterém se učí vzděláváný za pomoci zkušeného experta (ve školství například náslechová praxe). 
Facilitátor – sparing partner; soupeř, umožňující trénovat jisté znalosti či dovednosti (argumentace, asertivita apod.). 
Learning contents – vzdělávací obsah; základem kvalitně realizovaného blended learningu je kvalitní pokud možno multimediální vzdělávací obsah. 
Learning (Content) Management System (LMS/LCMS) – systém řízeného vzdělávání; virtuální škola, obsahující velké množství nástrojů pro řízení a podporu studia, realizovaného prostřednictvím intranetu či Internetu. 
Self-paced learning – samostudium; studující pracuje vlastním pracovním tempem dle zadaného plánu/rozvrhu. 
WBT (Web-based Training) – vzdělávání, využívající internetových tzv. webových technologií; vzdělávací obsahy (případně pouze studijní opory) jsou prostřednictvím Internetu distribuovány vzdělávaným. 
Web-based meetings – virtuální online meetingy, které v sobě mohou zahrnovat komunikaci prostřednictvím textu (chat), zvuku (net-meeting, net-call) či videa (videokonference). 
Webinar – seminář, který probíhá prostřednictvím Internetu.

V. Informační zdroje

• Valiathan, P. Blended Learning Models [online]. Learning Circuits – American Society of Training & Development. Alexandria (Virginia, USA): ASTD, 2002. 
Dostupné na WWW: Learningcircuits.org 
• Kopecký, K., Krejčí, V. Současné trendy e-learningem podporovaného vzdělávání [online]. Net-University s.r.o. Olomouc: Net-University, 2004. 
Dostupné na WWW: Net-University s.r.o. 
• Cross, J., Hamilton, I. The DNA of eLearning, excerpt from Beyond eLearning [online]. Internet Time Group, 2002. 
Dostupné na WWW: Internettime.com

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Blog


Fatal error: Uncaught Error: Object of class WP_Term could not be converted to string in /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php:786 Stack trace: #0 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php(786): preg_replace('|[^0-9,-]|', '', Object(WP_Term)) #1 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php(1783): WP_Query->parse_query() #2 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php(3491): WP_Query->get_posts() #3 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/query.php(98): WP_Query->query(Array) #4 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-content/themes/netuniversity/templates/sidebar-blog.php(4): query_posts(Array) #5 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/template.php(772): require('/data/www/20683...') #6 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/template.php(716): load_template('/data/www/20683...', false, Array) #7 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/general-template.php(204): locate_templat in /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php on line 786